ผลงานของเรา

รหัส : REF-004

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 2068 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (ส่วนที่ 1)
สินค้าที่ใช้ : คานสะพานคอนกรีตอัดแรง I-Girder ความยาว 30 เมตร จาก PCI